Vznikne v Kreatívnom centre na Račianskej Centrum metropolitných inovácií?

Keď sme naposledy písali o vznikajúcom Kreatívnom centre na Račianskej, informovali sme o zámere získať do prenájmu, okrem v súčasnosti prenajatej budovy bývalej strednej chemickej školy, aj susediacu bývalú budovu internátu, s cieľom vytvorenia "Centra metropolitných inovácii". Čo by presne týmto centrom malo byť a prečo je jeho prenájom dôležitý?

Samotný internát má päť podlaží, plochu vyše 6,5-tisíc štvorcových metrov a bezprostredne súvisí so vznikajúcim kultúrnym a kreatívnym centrom, ktoré vzniklo po presune z pôvodného miesta v Cvernovke na okraji nového downtownu. Z danej plochy je prenajímateľná zhruba polovica, no budova si vyžaduje nutné investície, aby vyhovovala dnešným štandardom. Každopádne, kľúčová je predovšetkým náplň a program, ktorý by centru umožnil vznik určitých synergií tak, aby prinášalo prospech širokej komunite nielen tu prítomných kreatívcov, ale aj obyvateľom okolia či Bratislave a jej metropolitnému regiónu. Preto Nadácia Cvernovka, združujúca nájomcov a zainteresovaných odborníkov, vytvorila projekt Centra metropolitných inovácii, ktorého potenciálny význam je pre mesto mimoriadny.

Zdroj: Nadácia Cvernovka

Ako sme spomínali už v prvom článku, Centrum by malo mať tri základné funkcie: malo by slúžiť ako stredisko mimovládnych organizácií a kreatívnych ateliérov, malo by rozšíriť vybavenosť areálu o nové funkcie a malo by priniesť možnosti dostupného bývania. Okrem toho, novinkou je zriadenie expozitúry "Kreatívneho centra Bratislava", ktorý súvisí s projektovými aktivitami vychádzajúcimi z implementácie politík Európskej únie zameraných na rozvoj kreatívnej ekonomiky, v tomto prípade predovšetkým na podporu vizuálneho umenia a nadväzujúcich profesií. Aby Nadácia Cvernovka zdôraznila význam týchto zámerov, nechala si odborníkmi vypracovať štúdiu, analyzujúcu jednotlivé aspekty Centra metropolitných inovácii, a spojila sa so skúsenými aktérmi z mimovládneho sektoru, ktorí sú schopní splnenie jednotlivých cieľov garantovať. 

Podľa tejto štúdie, napriek veľkému významu pri posilňovaní demokracie a zlepšovaní života obyvateľov, mimovládne organizácie čelia v súčasnosti na Slovensku mnohým problémom, medzi ktorými sú najvážnejšie chýbajúca podpora zo strany verejného sektoru a nedostatočná infraštruktúra. Centrum mimovládnych organizácii má tieto problémy pomôcť prekonať a pomôcť k vytváraniu širšej, interdisciplinárnej spolupráce a k rozvoju sociálnych inovácií. Vznikne zároveň zázemie pre mnoho aktívnych organizácii, ktoré sú však v súčasnosti limitované nedostatkom dostupných kancelárskych či pracovných plôch. 

Zdroj: Nadácia Cvernovka

Čo sa týka doplnkových verejných funkcií, tieto do veľkej miery vychádzajú z mapovania územia a participácie medzi nájomníkmi aj obyvateľmi štvrte, kde sa kreatívne centrum nachádza. Účastníci prieskumov sa zhodli na potrebe doplnenia určitej vybavenosti, ktorá v transformujúcom sa postindustriálnom území chýba. Medzi plánovanými funkciami je tak vytvorenie verejného parku s možnosťou športovania (skatepark a telocvičňa) a oddychu, zriadenie kaviarne, gastronomickej prevádzky, potravín a komunitnej kuchyne, keďže v štvrti absentujú možnosti stravovania a nevzniká priestor na náhodné kontakty, predovšetkým pre osamelých ľudí, a vytvorenie voľnočasového centra, orientovaného na deti, mládež a seniorov, spoločne s ich vzájomným prepájaním. V centre by mal vzniknúť aj priestor pre kultúrne aktivity (koncerty, ktorých potenciál sa ukázal už na poslednom podujatí, kinoklub či divadlo) a nakoniec tzv. recyklačná opravovňa s prvkami chránenej dielne, ktorá umožní predovšetkým sociálne slabším obyvateľom priniesť si svoje veci a dať si ich opraviť. 


Za veľmi zaujímavý prvok považujeme tretí pilier centra, vytvorenie možností dostupného bývania. Autori tejto časti projektu správne konštatujú, že ľudia a ich talent sú najdôležitejšími zdrojmi úspechu súčasného mesta. Aby však bolo talent možné prilákať, je potrebné mu vytvoriť možnosť dostupného bývania, a to aj na dlhšiu dobu. Preto prišli autori s tromi základnými typmi bývania. Dlhodobé sa bude poskytovať s horizontom rokov, a má byť určené nielen mladým, talentovaným ľuďom z kreatívneho či akademického prostredia, ktorí rozbiehajú svoje kariéry, príp. nepochádzajú z bratislavského regiónu, ale čiastočne aj pre ľudí, ohrozených sociálnym vylúčením (napríklad odchovanci detských domovov či ľudia postihnutí stratou domova). Strednodobé ubytovanie sa bude poskytovať rádovo v mesiacoch a bude narábať s konceptom "Artist-in-residence", teda s pozývaním umelcov, ale aj expertov, vedcov či opinion leadrov na dočasné hosťovanie v Bratislave za účelom výmeny poznatkov a skúseností a prepájania rozličných typov aktivít. Ide o koncept, ktorý aktívne využívajú mnohé vyspelé mestá (Drážďany, Belrín, Viedeň, ale aj Košice a Žilina), v Bratislave doteraz absentoval. Ubytovanie by okrem toho malo byť poskytované aj študentov VŠVU či VŠMU, teda škôl, potýkajúcich sa nedostatkom vlastných kapacít. Nakoniec krátkodobé ubytovanie bude určené predovšetkým pre navštevujúcich umelcov, kapely či prednášajúcich, ako aj iných hostí a realizované by malo byť hostelovou formou. Nadácia Cvernovka by chcela experimentovať aj s rozličnými formami co-housingu, vzniknúť by tak okrem malometrážnych bytov mali aj rozličné klastrové formy bývania. Celkovo by v Centre mohlo bývať 40-80 ľudí. 


V zhrnutí, Nadácia Cvernovka presvedčivo argumentuje, prečo môže projekt, ak sa naplno zrealizuje, priniesť výrazné pozitívne efekty pre lokalitu, mesto aj kraj. Centrum umožní koncentráciu aktivít a hospodárskych odvetví s výraznou pridanou hodnotou, umožní aktívnu interakciu medzi širokou škálou aktérov a profesií, čím uľahčí učenie a tvorbu inovácii a tým môže priniesť významné pozitívne efekty pre ekonomiku celého mesta (a štátu), nehovoriac o možných prínosoch pre rozvoj občianskej spoločnosti i spoločnosti ako takej. Prinesie vybavenosť a služby, ktoré doteraz chýbali tak okolitej štvrti, ako aj mestu samotnému, a zatraktívni Bratislavu v očiach zahraničných profesionálov, ktorí môžu priniesť do metropoly Slovenska dôležité poznatky a know-how. Nadácia Cvernovka odhaduje, že na realizáciu projektu premeny internátu a blízkeho areálu na Centrum metropolitných inovácii bude potrebovať minimálne 1,6 milióna eur, zároveň sa však zaviazala tieto prostriedky investovať v priebehu najbližších desiatich rokov. Nejde o slová do vetra, doteraz sa už do kreatívneho centra v strednej škole investoval takmer milión eur a nedávne podujatie ukázalo, že celá vízia je mimoriadne životaschopná. 


Zásadným krokom je tak schválenie prenájmu budovy internátu Nadácii Cvernovka, ktoré majú v rukách poslanci Bratislavského samosprávneho kraja, ktorému škola a jej areál patria. Hlasovanie sa bude konať už v piatok, 23.6.2017, a nebudeme tajiť, že absolútne podporujeme schválenie prenájmu internátu. Veríme, že rovnako aj poslanci majú veľký záujem na rozvoji kraja a preto podporia iniciatívu, ktorej význam je mimoriadny a pre úspešnú budúcnosť mesta zásadný. Poslanci tak majú jedinečnú možnosť umožniť vznik projektu, vďaka ktorému sa metropola opäť o niečo viac priblíži vyspelým európskym, ale aj globálnym centrám.  

Mapa:

_______________________
(ag, foto: Fowner)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára