Prvé základné princípy Nového Lida sú známe / First basic principles of Nové Lido are revealed

Príprava zámeru Nové Lido, ktoré je vďaka svojmu rozsahu, polohe a potenciálu v celomestskom kontexte jedným z najzásadnejších strategických projektov v Bratislave, začína o sebe odhaľovať prvé detaily. Po prvej fáze informačnej kampane sú tak známe základné princípy a východiská novej časti centra mesta.

Nové Lido vytvorí chýbajúce mentálne prepojenie mesta a Petržalky. Zdorj: Nové Lido
New Lido will create a missing mental link between the urban core and Petržalka. Source: Nové Lido

Nové Lido bude vychádzať zo šestnástich základných princípov, ktorých cieľom je vytvoriť živú štvrť s bývaním, pracoviskami aj rekreačnými a pobytovými možnosťami, teda plnohodnotnú mestskú štruktúru. Kľúčové je v tomto prípade prepojenie na iné časti Bratislavy, aby bola zaručená určitá kontinuita priestoru. Preto je prvým princípom vybudovanie nového pešieho mosta cez Dunaj a spojenie s Euroveou na ľavom brehu Dunaja, ako aj námestia, vizuálne presahujúceho cez oba brehy rieky. Prepojenia sa majú ďalej podporiť vytvorením uzlových verejných priestorov v strategických polohách, ktoré vytvoria zásadné vizuálne a komunikačné podnety. Prepojenie je podľa autorov potrebné zdôrazniť aj líniou verejnej dopravy, ktorou je električka, ktorej trať pôjde z Nového Lida cez Starý most, Euroveu až po Košickú, odkiaľ sa bude napájať na existujúce či plánované trate (nanešťastie, v tomto ohľade očividne nefunguje koordinácia so zámerom HB Reavis budovať "nadzemnú elektrickú dráhu"). Pri podporení vizuálnej prepojenosti Nového Lida netreba zabudnúť ani na strategické priehľady z mesta a Hradu a vice-versa, čo je ďalší princíp. Pri samotnej morfológii novej štvrte, konečne sa opäť využije bloková štruktúra ako v každom normálnom meste, územie by malo byť polyfunkčné, čo v ňom zabezpečí stály život, a tento sa bude viazať na tzv. "superpriestory", teda kľúčové verejné priestory, ktoré budú tvoriť ťažisko kvality územia. V rámci nich by mali vzniknúť viaceré námestia, parky, komunitná zeleň, promenády. Celé Nové Lido by malo byť zároveň veľmi príjemné pre chodca, cyklistu, preferovaná bude verejná doprava vo forme električky, parkovanie bude realizované z veľkej časti v podzemí a budúca IAD je v spolupráci s expertmi z Milána navrhnutá tak, aby štvrť nezaťažovala. Vybudovanie podzemných parkovacích kapacít bude umožnené vďaka celkovému nadvihnutiu územia na úroveň nábrežnej hrádze.

Prepojenia s mestom a okolím. Zdroj: Nové Lido
Connections to the city. Source: Nové Lido
Mix funkcií v území. Zdroj: Nové Lido
Mixed use of the area. Source: Nové Lido
Zvýšenie územia umožní vizuálne prepojenie s nábrežím. Zdroj: Nové Lido
Increased level of the area will allow the visual connection to the riverbank. Source: Nové Lido

Keď sa uvažovalo o východiskách, prečo Nové Lido navrhnúť tak ako je navrhnuté, došlo sa k desiatim základným bodom. Prvým z nich sú historické súvislosti, keď sa rast mesta obmedzil skôr na ľavý breh rieky, no súčasnosť umožňuje tento rest prekonať. Napriek tomu je mesto stále mimoriadne Dunajom rozdelené, pričom autori koncepcie Nového Lida ho považujú za príležitosť pre vytvorenie vitálneho spojenia medzi ľavým a pravým brehom, medzi Bratislavou a Petržalkou. Vznikne tak jediné priame priblíženie týchto častí, vďaka čomu vznikne obojstranné centrum mesta. Očakávania už vytvorila v základoch Eurovea, ktorá oživila časť nábrežia, na čo postupne nadväzujú aj ďalšie developmenty, Nové Lido by v tomto malo taktiež nadviazať a prispieť ku mentálnemu skompaktneniu bratislavských nábreží. V súčasnosti však celá zóna vytvára akýsi "ostrov" v meste, mŕtvu zónu vytesnenú z uvažovania, čo by sa organickým zapojením Nového Lida do mestskej štruktúry malo zmeniť. Dôležité pritom bude nadviazanie na určité historické tradície, ktoré sa k týmto miestam viažu, v tomto prípade k rekreačnej symbolike Lida, a to aj funkčným spôsobom.

Spojenie centra do jedného celku. Zdroj: Nové Lido
Old center and new center. Source: Nové Lido

Aby bolo vôbec možné realizovať tieto vízie, je potrebné zmeniť územný plán zóny (ÚPZ). Pre územie existuje platný ÚPZ Celomestské centrum (CMC) Petržalka, ktorý obsahuje mnoho doteraz platných a kvalitných východísk pre budúci rozvoj, v iných bodoch je však potrebná jeho aktualizácia. Pri zachovaní súčasného stavu nie je reálne možné vložiť do územia požadovanú kvalitu v plnej šírke. Na ťahu je teda mesto Bratislava, ako aj mestská časť Petržalka, ktoré, ak majú záujem o skutočné oživenie územia Nového Lida, musia pristúpiť k otvorenej diskusii a k naštartovaniu zmien územného plánu, čo sa zatiaľ nedeje. Neaktivitou mesta v tomto smere môže utrpieť viacero kvalitných zámerov (napr. Cvernovka), určité zmeny územného plánu sú teda pre Bratislavu zásadné. Len potom sa môžu rozbehnúť prvé reálne aktivity; prvou z nich by mohla byť realizácia pláže Lido, ktorá vznikala v spolupráci medzi Novým Lidom a vodákmi, ktorí v súčasnosti v území pôsobia. 

Navrhované zmeny ÚPZ. Zdroj: Nové Lido
Proposed changes to the masterplan. Source: Nové Lido

Nové Lido, ak sa zrealizuje podľa navrhovaných princípov, môže byť skutočným a kvalitným rozšírením centra mesta, s plne mestským charakterom, obsahovou náplňou, pestrosťou, svojskou identitou, resilienciou (odolnosťou voči zmenám), ekologickou udržateľnosťou, ako aj dostatočnou mierou inklúzie a rovnosti verejného priestoru a vo verejnom priestore. Mohlo by tak spĺňať všetky princípy, ktoré sa vyžadujú od vyspelého mesta súčasnosti a ako také predstavuje jedinečnú šancu, ktorá je v Európe prakticky neopakovateľná. Ide zároveň o úžasnú príležitosť, ako začať reálne rozprávať o tom, aké mesto vlastne v Bratislave chceme, nielen útočiť, vymedzovať sa a protestovať, prípadne populisticky reagovať. Pre metropolu ide o zásadnú vec, pričom autori Nového Lida, architekti z ateliérov Jakub Cigler Architects, Marko&Placemakers a Compass Architects, v spolupráci s developermi J&T Real Estate a HB Reavis, práve priniesli najzásadnejší podnet pre možnú diskusiu. 

Mestotvorba a miestvorba ako proces, keď si ľudia vytvoria mesto podľa seba. Zdroj: Nové Lido
City-making and place-making as a process where people will create the city according to themselves. Source: Nové Lido
Mesto, ktoré organicky zapadne do seba. Zdroj: Nové Lido
City that will organically fit in itself. Source: Nové Lido

Mapa / Map:

____________________
As continues the preparation of the proposal for Nové Lido (New Lido) development which might be one of the strategically most important projects in Bratislava due to its size, location and potential, more details are revealed. The first basic principles and starting points are already known: Nové Lido should be a vibrant, mixed-use urban structure, visually and functionally connected to the rest of the city by the new pedestrian bridge to Eurovea, creation of the nodal public spaces and new tramway route, as well as through respecting of the most important views what will strenghten the feeling of belonging of Nové Lido into Bratislava. Whole zone will contain residences, workplace areas, greenery, recreational facilities and so on what should be a guarantee of the presence of life 24/7. Nové Lido will be composed of dense block structure and collection of the so-called "superspaces", the key public spaces, and it should be very walkable, bike-friendly and motivating to use the public transportation. Whole area should be increased to the level of the flood-pretection wall what will allow to build parking facilities underground. 

Authors of the concept of Nové Lido see it as an opportunity to reconnect the two parts of the city divided by Danube and by that, to massively extend the area of the city center. According to them, Nové Lido will again become an integral part of the mental image of Bratislava and it will regain its historical importance of being one of the most important leisure areas of the city thanks to the former Lido baths and swimming pool, which should be rebuild in a slightly different way. 

In order to start making the real proposals and projects, the local masterplan must be actualised. Altough the older masterplan includes some important principles, others have changed since the time it was approved (2006) so it's the necessity to adopt the new views on the area. Sadly, the city is slow in making any move. Only after necessary changes to the masterplan, first activites, e.g. creation of the city beach on the riverbank, can start. 

Nové Lido, if it will look as proposed, might be a really great extension of the city center, containg all the qualities required from the contemporary city. It is also a great platform for the discussion about what kind of the city we really want and the authors of the concept, architects from Jakub Cigler Architects, Marko&Placemakers and Compass Architekti and developers J&T Real Estate and HB Reavis, just bringed us a key discussion topic. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára