V Rači vznikne komunitné centrum Stará jedáleň / Stará jedáleň community center to be created in Rača

Pred takmer dvoma rokmi sme po návšteve mesta Vancouver nešetrili chválou na adresu komunitných centier, ktoré výrazným spôsobom môžu prispieť ku kvalite života v meste. Od tej doby sa v Bratislave v tomto ohľade zmenilo len málo, no predsa sa už začínajú objavovať prvé lastovičky, ktorých príkladom môže byť pripravované centrum Stará jedáleň v mestskej časti Rača.

Množstvo uznávaných odborníkov na mestskú problematiku (napríklad Richard Florida, Edward Glaeser, Jan Gehl či Charles Montgomery) sa zhoduje, že základom úspechu mesta, ako aj pociťovanej kvality života, je množstvo a kvalita kontaktov, ku ktorým v ňom dochádza. Kontakty sú platformou pre ďalšiu spoluprácu, nielen v profesnej, ale aj osobnej rovine. Zjednodušene povedané, ľudia sú spokojní tam, kde majú viac priateľov alebo známych s podobnými záujmami. Vzhľadom na zmeny životného štýlu (ľudia už oproti minulosti trávia menej času vonku) sa však dá konštatovať, že intenzita vzniku náhodných kontaktov klesla. Komunitné centrá, ktoré sú otvorené všetkým zložkám spoločnosti a umožňujú stretávať sa obyvateľom pri záujmových aktivitách, sú tak ideálnym spôsobom, ako podnietiť rozvoj vzťahov medzi ľuďmi, pričom spoločne strávený čas v centre má pozitívne efekty aj pre ich ďalší osobnostný rast. Napriek tomu však veľké komunitné centrá, aké existujú v USA, Kanade či Veľkej Británii, v Bratislave nájsť nemožno. Len veľmi pomaly začínajú takéto stavby vznikať v Česku (napríklad skvelé komunitné centrum Máj v Českých Budějovicích od slovenských architektov zo štúdia SLLA alebo centrum v suburbánnej obci Říčany na predmestí Prahy), u nás sú tie existujúce skôr drobnými projektami, vychádzajúcimi z iniciatívy malých skupín nadšencov. 

Stará jedáleň v tomto prípade nie je výnimkou. Ide o relatívne komorný zámer, za ktorým stoja občianske združenia Mládež ulice, Varianty a Rodinné centrum Ráčik. Centrum vznikne v dlhodobo opustenej budove niekdajšej jedálne miestnej strednej odbornej školy v Krasňanoch, pričom spomínaným združeniam sa podarilo vybaviť si nájom od Bratislavského samosprávneho kraja na 25 rokov za symbolickú výšku. Po nutnej rekonštrukcii by sa Stará jedáleň mala zameriavať predovšetkým na deti a mládež, hoci otvorená bude aj širšej susedskej komunite. Bude poskytovať možnosti pre trávenie voľného času, organizovanie kultúrnych, vzdelávacích a športových aktivít, ako aj pomoc pri záťažových životných situáciách. V budove vznikne nízkoprahový klubový priestor, multifunkčná sála, kancelárie občianskych združení, prednášková miestnosť, ako aj vonkajšie verejné plochy. V súlade s princípmi, na ktorých stoja aj zahraničné komunitné centrá, Stará jedáleň bude otvorený, bezpečný a demokratický priestor, ktorý bude prístupný aj zadarmo. Rámcové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 180-tisíc eur, občianske združenia ich musia preinvestovať do piatich rokov, hoci v ideálnom prípade by chceli priestory sprístupniť už o dva roky. Tieto prostriedky by mali byť získané predovšetkým z rozličných grantových schém. Projekt rekonštrukcie spracoval architekt Michal Karako.

Hoci Stará jedáleň nebude veľkým komunitným centrom ani neposkytne takú širokú škálu aktivít, ako to je v typologicky podobných projektoch v zahraničí, je možné, že v prípade úspechu bude tvoriť zásadný precedens. Mnohé časti Bratislavy, sídliská predovšetkým, totiž stále neposkytujú dostatok možností pre socializáciu, komunikáciu, rozvoj komunitných vzťahov ani začleňovanie sociálne znevýhodnených skupín. Verejné priestranstvá sú príliš rozľahlé, anonymné a nekvalitné, verejné služby nedostatočné. Miestne samosprávy investujú prostriedky skôr do budovania dopravnej infraštruktúry a vybavenia namiesto do skutočne potrebných projektov. Ak sa však Stará jedáleň skutočne osvedčí ako bod, ktorý bude utužovať vzťahy v rámci miestnej komunity, pozitívne efekty môžu inšpirovať ostatných a Bratislava a jej obyvatelia sa tak snáď dočkajú ďalších (a lepších) priestorov, kde sa môžu stretávať, spoznávať sa a spolupracovať - teda budovať základy toho, čo vedie k úspechu každého mesta.

Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako

Súčasný stav / Current status:
Zdroj / Source: Stará jedáleň / Michal Karako
Zdroj / Source: Stará jedáleň 
Zdroj / Source: Stará jedáleň

Mapa / Map:

______________________________
As some of the world's most influential urban experts agree (e.g. Richard Florida, Edward Glaeser, Jan Gehl or Charles Montgomery), the quantity and quality of the human interactions within the city are the key to its success as well as to the perceived quality of life. Because the urban lifestyle has changed (people tend to spend more time inside as it was in the past), intensity of the casual interactions has decreased. Open, welcoming and safe community centers are an optimal solution to this problem, however, Bratislava lacks centers comparable to such facilities in the US, Canada or the UK. The only existing centers are the small initiatives of the local enthusiasts. That's also the case of Stará jedáleň (Old Canteen) community center, which will be located in the abandoned building of the former canteen next to the local high school in Krasňany neighborhood in the borough of Rača. Three NGOs signed the contract for renting the building for 25 years with the county officials in order to create a public institution, providing local children and young people as well as all other neighbors a place for spending the free time, organizing cultural, educational and sporting events and in case of troubling life events, helping them. NGOs will spend around 180.000 euros from the grants on the reconstruction, which has to be finished in five years, altough the ambitious plan is to open the building in two years. Author of the design is the architect Michal Karako. Altough Stará jedáleň won't be a large community center offering the range of activies similar to the same type of buildings abroad, it can be an important precedent. If it will be successful and it will really improve relations within the local community, positive effects might inspire the others and Bratislava and its inhabitants might get another (and better) community centers - and regarding these effects, that will create possibilities for building a better city. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára