Ako vznikal návrh novej Cvernovky / How the proposal of the new Cvernovka zone was created

Po prvých informáciách, týkajúcich sa budúcnosti územia Bratislavskej cvernovej továrne (BCT), resp. Cvernovky na Mlynských Nivách, prinášame bližšie detaily k návrhu, ktorý zvíťazil v medzinárodnej architektonickej súťaži na revitalizáciu tohto post-industrálneho areálu. Novú budúcnosť Cvernovky, ktorú bude developovať spoločnosť YIT, kreslí architektonické štúdio Compass.

Celkový pohľad. Zdroj: Compass Architekti
General view. Source: Compass Architekti

Architekti z Compassu sa pri hľadaní návrhu inšpirovali obrazom maliara Štefana Bednára zo 40-tych rokov 20. storočia, ktorý zobrazuje pohľad na hranu mestskej štruktúry a priemyselného srdca Bratislavy na mieste niekdajšej rafinérie Apollo. Symbolika obrazu sa prenáša do bratislavskej reality - mestu chýba kontinuita, tak fyzická vo forme jednotnej či usporiadanej zástavby, alebo historická. S každou novou generáciou akoby sa prepisovala paradigma rozvoja mesta, výsledkom čoho je chaotické mesto so silne citeľnými a prítomnými hranicami medzi jednotlivými štvrťami a zároveň obdobiami. Cvernovka má v tomto unikátnu pozíciu - leží na hranici tradičnej blokovej mestskej zástavby a pripravovaným novým downtownom, zároveň každé obdobie na nej zachovalo unikátnu historickú pečať. Územie tak je v jedinečnej situácii, keď môže slúžiť ako fyzické, historické i mentálne prepojenie starého a nového.

Obraz Štefana Bednára slúžil ako inšpirácia pri vytváraní novej Cvernovky. Zdroj: ?
Painting by Štefan Bednár was an inspiration for the proposal of new Cvernovka. Source: ?
Porovnanie s obrazom vyššie. Zdroj: Compass Architekti
Comparision to the painting above. Source: Compass Architekti

Návrh preto vychádzal z princípu vytvorenia jednoduchej priestorovej logiky s rešpektovaním existujúceho uličného usporiadania a základnej štruktúry v okolí (vrátane vznikajúceho projektu Pari od YIT) a vytvorením priehľadov na dominantu areálu - budovu Pradiarne, kľúčovej časti niekdajšej Cvernovky, ktorá sa bude rekonštruovať. Význam tejto stavby podčiarkuje aj snaha vytvoriť veľkorysý nástupný priestor pred Pradiarňou, ktorého jadrom je zachovávaný objekt tzv. Silocentrály, ktorá by mala slúžiť na kultúrne účely. Zároveň bolo zásadným technickým kritériom optimálne svetlotechnické riešenie, v čoho dôsledku sa znížila zástavba od Košickej ulice, čo však na druhej strane vytvorilo príležitosti pre zaujímavé narábanie so strešnou krajinou.

Námestie pred Pradiarňou a "Promenáda". Zdroj: Compass Architekti
Square before the Thread Factory and the "Promenade". Source: Compass Architekti

Výsledkom dodržania týchto princípov je vytvorenie konceptu troch blokov, ktoré pripomínajú tradičnú zástavbu, sú jednoduché a prehľadné a zároveň vytvárajú bohaté možnosti pre rozvoj sociálneho života, ako i pre kvalitné bývanie. Kľúčovým sociálnym priestorom bude okrem námestia v predpolí Pradiarne pešia komunikácia, obopínajúca toto námestie, s pracovným názvom "Promenáda", kde by sa mali koncentrovať viaceré prevádzky, pravdepodobne gastronomického charakteru, živý parter však vznikne aj v nových uliciach, ktoré budú námestie prepájať s Košickou. V tomto prípade architekti pracujú aj s možnosťou vytvorenia podmienok pre rozličné ateliéry či špecifické prevádzky, keďže tradičné obchody budú koncentrované skôr v blízkej Stanici Nivy. Čo sa týka bytov samotných, predbežným cieľom je poskytnúť širokú škálu bytových jednotiek, menších i väčších, tak, aby nová Cvernovka poskytla možnosti bývania pre čo najdiferencovanejšie skupiny obyvateľstva, od mladých, cez rodiny s deťmi, slobodných, až po starších. Najkomfortnejšie byty sa budú nachádzať na vyšších poschodiach a budú využívať spomínané narábanie so strešnou krajinou, čo otvára možnosti pre vytvorenie zaujímavých pobytových priestorov. Výška bytových domov bude gradovať od Košickej až po hranu námestia, kde je vďaka veľkorysému priestoru možné umiestniť aj vyššie domy, ktoré dosiahnu maximálne dvanásť nadzemných podlaží. Dokopy by sa ich v rámci Cvernovky malo nachádzať približne 800. Výškovým akcentom v území však bude administratívna budova na nároží Svätoplukovej a Košickej so šestnástimi nadzemnými podlažiami.

Administratívna budova. Zdroj: Compass Architekti
Office building. Source: Compass Architekti

Za svoju silnú stránku, vychádzajúcu z bohatých skúseností na komplexných urbanistických zadaniach, považujú architekti z Compassu dopravné riešenie projektu. Zásadou bolo nevnášať tranzit do územia, ale vytvoriť bezpečné pešie prepojenia. Na Košickej ulici je navrhovaný klasický mestský bulvár s vyše 6 metrov širokými chodníkmi, cyklotrasou, pruhom pre IAD a v centrálnom koridore je výhľadovo navrhovaná električka, ktorá má zároveň súvisieť s pripravovaným developmentom v oblasti Eurovey a nového downtownu. V prípade električky však ide stále ešte len o víziu ako o konkrétny projekt. Na mestskú ulicu sa mení aj Svätoplukova ulica, kde sa odstraňuje zazelenený stredový pás, aby sa mohli rozšíriť chodníky, ktoré miestami dosahujú šírku len 1,8 metra a aby vznikol atraktívny parter. Po vysadení stromov na západnej strane Svätoplukovej by ulica mohla naozaj dostať príjemný charakter, čo v súčasnosti neplatí. Spojenie so Stanicou Nivy bude riešené na teréne, teda prechodmi pre chodcov. Problematická situácia sa vyskytla na Páričkovej, kde sú obmedzené priestorové pomery. Architekti budú musieť ešte navrhované dopravné riešenia nepochybne výrazne konzultovať s mestom. Čo sa týka parkovania, to sa nachádza v podzemí, pričom navrhované riešenie umožňuje budovať parking nad úrovňou podzemnej vody, zároveň sa vyzdvihnutím námestia o jeden meter oproti Páričkovej podarilo docieliť, aby mali stromy, ktoré by sa mali na námestí vysadiť, dostatočnú hĺbku substrátu potrebného pre rast.

Bulvár Košická. Kvôli svetlotechnickým normám musí byť zástavba od Košickej nižšia. Zdroj: Compass Architekti
Košická Boulevard. Source: Compass Architekti

Mimoriadne zaujímavá otázka je budúcnosť hlavnej budovy areálu - Pradiarne - a k nej priliehajúcej Silocentrály. Architekti navrhujú Silocentrálu podrezať, čím vznikne kontinuálny priestor námestia, zároveň je umožnené umiestnenie prevádzky a chráneného vstupu do budovy Pradiarne, ktorá bude slúžiť na administratívne účely. Podrezanie Silocentrály je možné vďaka tomu, že budova samotná nie je pamiatkovo chránená, čo dáva architektom viac možností, títo však pracujú s rešpektom k pôvodnej matérii. Inšpiráciou pri kreovaní novej podoby Silocentrály je v tomto prípade budova CaixaForum v Madride, slúžiť by mala pre organizovanie kultúrnych podujatí a kongresov, na čo ponúkne odhadovanú kapacitu 150-200 miest. Čo sa týka Pradiarne, Compass navrhuje budovu nadstavať, čo jej má dodať novú energiu a viac ju oživiť. Ateliér sa Pradiarni ešte tak intenzívne ako niektorí iní súťažiaci nevenoval, no pri jej riešení si berie inšpiráciu aj od nich, podobne ako pri hľadaní vhodného odkazu na industriálnu minulosť územia, pričom najviac vyzdvihovaný je prístup ateliéru Chybik+Kristof. Existuje teda možnosť, že súčasťou finálneho riešenia tejto časti komplexu bude napríklad umiestnenie dvojice historických komínov, ktoré sa tu kedysi reálne nachádzali. Ďalšie inšpiratívne prístupy sa okrem Pradiarne a historických odkazov týkajú aj riešenia verejných priestranstiev. Architekti zdôrazňujú a oceňujú aktívny prístup developera YIT, ktorý sám hľadá najlepšie spôsoby, ako sa s týmto zadaním a projektom vysporiadať tak, aby bol výsledok čo najlepší.

Námestie. Zdroj: Compass Architekti
Square. Source: Compass Architekti
Promenáda. Zdroj: Compass Architekti
Promenade. Source: Compass Architekti

Na teraz je zložité presne predvídať, kedy sa spustí realizácia projektu, keďže teraz sa ešte len spúšťajú jednania s ďalšími aktérmi v území, ako sú dotknuté orgány, pamiatkari, miestni obyvatelia, Magistrát, mestská časť, či developeri v okolí. Zároveň architekti pracujú aj na podrobnejších štúdiách územia, dopravy a podobne. Najideálnejší variant počíta s tým, že výstavba prvej etapy by sa mohla začať niekedy v priebehu roku 2018 a dokončiť do konca roku 2020. Je predčasné ešte hovoriť o presnom obsahu územia v zmysle ponúkanej občianskej vybavenosti, typu kancelárii, kultúrnej ponuky v Silocentrále alebo spôsobom vysporiadania sa s kreatívnym geniom loci, ktoré túto zónu obostiera, keďže toto závisí od nastavenia obchodného modelu investora, ktorý sa ešte len kreuje.

Situácia. Zdroj: Compass Architekti
Site plan. Source: Compass Architekti

V konečnom dôsledku je však zrejmé, že na mieste Cvernovky sa zrodí štvrť, ktorá má vysokú šancu stať sa vzorovým developmentom pre celú Bratislavu, ktorý prináša to, čo mestu chýba - kontinuitu a usporiadanosť. K tomu pridávajú architekti z Compassu zaujímavý postreh - kým českí architekti v súťaži navrhovali Bratislavu, teda mesto so špecifickým chaotickým charakterom, slovenskí architekti sa skôr pozerali na pražské Vinohrady, známe usporiadanosťou, logikou a jednoduchosťou. A to je presne prístup, ktorý považujeme za kľúčový pri tom, ako vytvárať mesto, kvalitné pre život a zároveň skvelý vzor pre Bratislavu, ktorá by sa mala rozvíjať predovšetkým takýmto spôsobom.

Mapa / Map:

___________________________
After the first information about the winning proposal for the new Cvernovka (Thread factory) we have more details about the plan to completely rebuild this massive post-industrial area located next to the new Bratislava downtown. New Cvernovka, developed by YIT and designed by Compass Architekti, was inspired by the painting of the painter Štefan Bednár from the 1940s, showing an edge of urban residential area and Bratislava industrial zone. Cvernovka is in the similar situation; it lies on the edge of the older residential neighborhoods and the new areas, dominated by the remains of industrial complexes, highrises and massive shopping centers, thus in totally different types of urban fabric, as well as it reflects different historical stages, which left a mark on the face of it. 

New Cvernovka has the aim to reconnect all these differences and make link between them, physical as well as mental. The way how to make this link is the creation of simple and contextual urbanism in form of the three traditional city-blocks, opening an area before the main building of former Cvernovka - "Pradiareň" - which will be reconstructed, and following the strict technical rules in order to provide optimal light conditions. This led to interesting situations on the roofs of the future residential buildings with the great potential for designing open and relaxing areas. On the street level, all buildings will provide space for retail and the main axis around the square, so-called "Promenade", should serve as the main social hub. Interesting connections with the views towards Pradiareň will be created as well, leading from square to Košická st. which will become a boulevard with further services, wide walkways, bikepaths and, hopefully, the tramline. Also Svätoplukova st. will get a more urban look with wider walkways and connections to Stanica Nivy development on the street level. Interior area of the zone will be fully pedestrianized, parking will be underground. 

One of the most anticipated parts of Cvernovka revedelopment is the reconstruction of Pradiareň and another building, "Silocentrála" (Machine Room). Pradiareň will serve as the office building (together with the tallest building in the area - a highrise on the row of Košická st. and Svätoplukova st. with 16 floors), Silocentrála will be a cultural venue with the capacity of 150-200 people. When designing Silocentrála and its interesting construction, architects were inspired by CaixaForum in Madrid. The building should stand on the columns, which will allow square (and people) to flow under the building and it will also create a protected entrance to Pradiareň. Compass Architekti are still working on the final concept and they are looking also for the inspiration from the other entries in the competition, e.g. from the entry by Chybik+Kristof, who proposed a recreation of old Cvernovka chimneys. Architects highlighted also the active cooperation of the developer YIT in order to find the best solution. 

It is way too soon to say when the construction will start, however, in the most ideal case, first works could start in 2018 and the first stage could be completed in 2020. Now it is up to developer and all the other actors, including the public sector, local community etc. to get all the necessary permissions. However, it is already pretty clear that Bratislava has a chance to get the development, which could be the showacase of creating a great place for urban life and example, how could be Bratislava developed in the future. 

(ag)
Zdieľať na Google Plus
    Blogger koemntár
    Facebook komentár

1 komentárov: