Odhalené / Revealed: Petržalská električková trať, II. etapa / Petržalka tramway, 2nd stage

Mesto Bratislava tesne pred spustením prvej etapy Nosného systému mestskej hromadnej dopravy (NS MHD), t.j. prvej časti električkovej trate do mestskej časti Petržalka, pristúpilo aj k zverejneniu vizualizácii druhej etapy, ktorá dovedie električky až na južný okraj mestskej časti do lokality Janíkov dvor. Kým kľúčové technické detaily boli známe už skôr z dokumentácie EIA, až na včerajšej (8.3.2016) verejnej prezentácii projektu boli odhalené materiály, ktoré pomáhajú aj laickej verejnosti lepšie a plastickejšie si predstaviť, ako bude táto významná dopravná stavba vyzerať. Čo sa týka trate samotnej, na podrobný popis sa zameral už špecializovaný portál iMHD.sk. Na tomto mieste zhrnieme len základné veci a bližšie sa pozrieme na riešenie niektorých zastávok.

Zastávka Veľký Draždiak. Tram stop Veľký Draždiak.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR.

Električková trať priamo nadviaže na prvú etapu a bude pokračovať od súčasnej zastávky Jungmannova až do Janíkovho dvora. Mostom prekoná upravené koryto Chorvátskeho ramena, na ktorom bude odstránené vzdúvadlo, aby mohla voda v ramene voľne prúdiť, následne bude pokračovať smerom na juh, kde budú zastávky Chorvátskej rameno a Gessayova. Pri Gessayovej bude vybudované dopravné spojenie medzi sídliskom a oblasťou okolo zastávky, kde sa v budúcnosti predpokladá masívny development. Následne trať povrchovo prekoná Romanovu a opäť prekoná aj Chorvátske rameno. Pri Kutlíkovej ulici sa bude nachádzať zastávka Stred, ktorá je riešená variantne. V prvom variante bude zastávka riešená povrchovo, v druhom variante bude v záreze, pôvodne vybudovanom pre metro, kým cestná komunikácia bude vyvýšená a nad traťou, pôjde teda o mimoúrovňové riešenie. Zo zastávky Stred bude trať pokračovať na juh, kde je kľúčovou zastávkou Lietavská (Lúčanka), opäť navrhovaná variantne, kde v prvom variante je riešená pomerne jednoducho a v druhom vo forme veľkého prestupného terminálu. Z Lietavskej trať pokračuje podjazdom pod Panónskou cestou, kde bude posledná zastávka Janíkov dvor a následne obratisko. V tesnej blízkosti by sa mala vybudovať aj hala pre nočné parkovanie električiek, zároveň by malo byť možné na trati umiestniť ešte jednu zastávku v súvislosti s budúcim projektom Slnečnice - Južné Mesto, ktoré sa tu bude v horizonte niekoľkých rokov realizovať. Posudzovanie EIA odporúča trať budovať v druhom variante, t.j. s mimoúrovňovou križovatkou Stred a prestupným terminálom Lietavská. Celá trať by sa mala zhotoviť v rokoch 2018-2020, financovaná bude z mestských a európskych fondov.

Predbežný výzor budúcich zastávok, ktorý by mal ešte prejsť zmenami. Zastávka Veľký Draždiak.
Preliminary look of the tram stops, which should be modified later. Tram stop Veľký Draždiak.
 Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR 
Zastávka Zrkadlový Háj. Tram stop Zrkadlový Háj.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného meste SR
Zastávka Zrkadlový Háj. Tram stop Zrkadlový Háj.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného meste SR

Treba povedať, že odborná verejnosť riešenie tejto trate až na detaily ocenila. Trať bude v medzizastávkových úsekoch zazelenená a od okolia oddelená stromoradím, bude zabezpečený pomerne jednoduchý prestup a pozdĺž celej trate sa vybuduje cyklotrasa s parametrami cyklodiaľnice. Cyklistické stojany by mali byť aj priamo na zastávkach, ktoré budú dostatočne široké a bezbariérové. Po kritike verejnosti bola z projektu odstránená súbežná cesta, ktorá bola prítomná v prvotnej verzii projektu, vybudujú sa však na priliehajúcich komunikáciách buspruhy a na križovatkách sa zabezpečí preferencia električiek. Návrhová maximálna rýchlosť 50 km/h je dostatočná na to, aby trať bola reálne rýchlym a pohodlným spojením medzi Petržalkou a centrom mesta a zároveň aby nevytvárala bariéru v území. Projekt výrazne pozitívnym spôsobom ovplyvní život v najväčšej bratislavskej mestskej časti a zároveň bude katalyzátorom jej ďalšieho rozvoja, keďže po výstavbe trate by sa konečne mohol spustiť development predovšetkým v oblasti okolo budúcej zastávky Gessayova (projekt Petržalka City). Napriek tomu možno nájsť určité výhrady. Niektoré z nich boli spomenuté aj na prezentácii - chýba napríklad okrem pozdĺžnej cyklotrasy aj chodník, aby sa chodci nemiešali s cyklistami, čo je bratislavské špecifikum. Zastávka Veľký Draždiak bude vybudovaná ponad technickú pamiatku, na čo upozornili miestni milovníci histórie a mesto prisľúbilo preverenie situácie a úpravu riešenia. Niektoré zastávky sú umiestnené pomerne blízko (Jungmannova a Chorvátske rameno), no toto by malo byť upravené v rámci prevádzky (Jungmannova ako občasná zastávka). Kritizovaná je aj otázka Kutlíkovej ulice, kde pri premostení Chorvátskeho ramena vzniká lievik. Bohužiaľ však táto cestná stavba zrejme nie je oprávnený náklad, s ohľadom na účel stavby a zdroj financovania.

Zastávka Zrkadlový Háj. Tram stop Zrkadlový Háj.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného meste SR
Zastávka Zrkadlový Háj. Tram stop Zrkadlový Háj.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného meste SR
Zastávka Zrkadlový Háj. Tram stop Zrkadlový Háj.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného meste SR
Zastávka Zrkadlový Háj. Tram stop Zrkadlový Háj.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného meste SR

Naša najväčšia výhrada sa však týka zastávky Stred, ktorá je odporúčaná v mimoúrovňovom variante. Hoci nepopierame, že takéto riešenie by o niečo urýchlilo cestu električkou a čiastočne zrýchlilo aj automobilovú dopravu, mimoúrovňové riešenie považujeme za nevhodné predovšetkým z hľadiska komfortu cestujúcich. Prioritou novej trate by totiž mal byť okrem vyhovujúceho technického riešenia aj komfortný spôsob nastupovania a vytvorenia mestotvornej dopravnej osi, okolo ktorej sa bude koncentrovať život mestskej časti. Vytvorením bariérového efektu v podobe zárezu pre električkovú trať, anonymných dopravných priestorov a predovšetkým sťažením situácie pre menej mobilných, ale aj bežných cestujúcich v dôsledku dlhšej doby pri snahe dostať sa na zastávku, by sa mohla výrazne zhoršiť kvalita nastupovania na danej zastávke. Nie je nám jasný ani celkový rozsah časovej úspory, ktorý by takýmto riešením vznikol, keďže čas, ktorý ušetrí električka, na druhej strane neušetrí cestujúci, ktorý by mal byť prioritou. Časová úspora rovnako zaniká aj v prípade prestupovania. Aj s ohľadom na omnoho vyššie stavebné náklady považujeme mimoúrovňové kríženie za chybné. 

Zastávka Stred. Tram stop Stred.
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR
Zastávka Stred. Tram stop Stred. 
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR
Zastávka Stred. Tram stop Stred. 
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR

Dôležitou informáciou, ktorá na prezentácii zaznela, je možnosť kombinovania variánt. Teoreticky by teda bolo možné budovať zastávku Stred v prvom, povrchovom variante a zastávku Lietavská v druhom, keďže veľký prestupný terminál je rozhodne dobrý nápad. Projekt električky je stále možné pripomienkovať, buď priamo, alebo nepriamo formou zaslania e-mailu na špeciálne vytvorené konto mesta nsmhd2@bratislava.sk. Pripomienky je možné zasielať do 14.3.2016. 

Zastávka Veľký Draždiak. Tram stop Veľký Draždiak. 
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR.
Zastávka Veľký Draždiak. Tram stop Veľký Draždiak. 
Zdroj / Source: Bratislava - Magistrát Hlavného mesta SR.
Black - first stage of Petržalka tram, black dots - tram stops on the first stage, red - second stage, red dots - tram stops.
Zdroj / Source: iMHD.sk
______________________________
Right before launcing of the first stage of Petržalka tram, City hall of Bratislava officially published the first visuals of the second stage of the tram, which will connect the current section on the northern edge of the largest residential area in the city with its southern edge. Technical details were known already before, however the visuals help us better to imagine how the track will look like. Most of the experts are satisfied with the proposed solution - most of the tramway track should have grass surface, it will be barrier-free and with better interchange between trams and buses, a bike-highway should be constructed alongside track and the proposed speed (50 km/h) would be enough to secure a comfortable connection between Petržalka and the city centre. There are two versions prosposed for the track, different in the way of solving of two tram stops - tram stop Stred and tram stop Lietavská (Lúčanka). Tram stop Stred could be build as ground stop in the first version or semi-underground in second version (what could be less comfortable for the passengers, so we prefer ground stop) and tram stop Lietavská as a large interchange terminal (definitely a good solution). At the moment, public can send its toughts and ideas, after what these should be implemented into the final version. Construction is planned in 2018-2020 and it will be funded from the city and the EU budget. When finished, this tram track will massively improve the quality of life in Petržalka and spur development in this area. 

(ag)

Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára