Odhalené: Bratislavský hrad - prezentácia keltskorímskych nálezov. Revealed: Bratislava Castle - presentation of the Celto-Roman findings


Národná Rada Slovenskej Republiky pokračuje v realizácii obnovy hradného areálu, ktorá ráta so znovuvybudovaním zaniknutých objektov tzv. Zimnej jazdiarne a francúzskej barokovej záhrady, ako aj technického zázemia hradného paláca, súčasťou ktorého je technická infraštruktúra a garáže pre návštevníkov Hradu v podzemných priestoroch pod záhradou. Tieto zámery sa nestretli s pochopením časti verejnosti, ktorá reagovala citlivo najmä na vzájomnú blízkosť garáže a unikátnych nálezov keltsko-rímskych architektúr pod časťami budúcej záhrady. Hoci sa obavy o zničenie nálezov podarilo úspešne vyvrátiť, hnev aktivistov neustal, a tak NR SR ďalej skvalitňuje projekt obnovy. V súvislosti s tým vám prinášame aj najnovšie vizualizácie krycieho objektu v blízkosti Zimnej jazdiarne, v rámci ktorého sa budú nálezy prezentovať. Dokončenie celej obnovy hradného areálu sa očakáva v polovici roku 2016.

Nový krycí objekt na severnej terase, vľavo Zimná jazdiareň. New covering building on the northern terrace,
Winter riding hall on the left.
Prezentácia rímsko-keltských nálezov. Presentation of the Roman-Celtic findings.
Detailný plánik objektu so spôsobom prezentácie. Detailed plan of the building with the method of presentation.
Spôsob prezentácie nálezov vnútri Zimnej jazdiarne - posuvné hľadisko. Method of presentation of the findigs
 inside of Winter riding hall - moving auditorium.
_______________________
National Council of the Slovak Republic continues in realization of the reconstruction of castle grounds, which contains the rebuilding of the gone structures, like the so-called Winter riding hall and the French baroque garden, as well as the construction of the technical infrastructure of tha castle palace, what includes the underground garage for the visitors. This plan was not welcomed by some activists and public, who were afraid of the proximity of the garage to the unique Celto-Roman findings. Despite the fears of the eventual destruction of the findings were disproved, the anger of the activists remained, so the National Council is still improving the project. The visuals presented here are showing the new covering object on the northern terrace, where the findings will be presented in-situ. End of the reconstruction of the castle grounds is expected in mid-2016.

Zdroj vizualizácii/Source of the visuals: Národná Rada Slovenskej Republiky 
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára