Odhalené: Nový vzhľad centrálnej časti Podunajských Biskupíc. Revealed: New look of Podunajské Biskupice central area.

Podunajské Biskupice patria k menším a pomerne odľahlým častiam Bratislavy, napriek tomu sa búrlivý rozvoj nevyhol ani im, čo je spôsobené predovšetkým nízkymi cenami oproti centrálnym oblastiam. Ťažisko stavebného rozvoja tvorí Kazanská ulica, tvoriaca akúsi centrálnu os, ktorá zároveň aj čiastočne oddeľuje Podunajské Biskupice od mestskej časti Vrakuňa. Od začiatku tohto storočia sa výrazne zmenila tvár ulice, ktorá sa výstavbou polyfunkčných domov premenila na mestotvornú triedu. Mestská časť chce posilniť túto tendenciu a v súvislosti s tým boli zverejnené podklady pre zmeny a doplnky Územného plánu zóny Centrum, teda centrálnej časti celej mestskej časti. Nové zmeny majú podporiť formujúci sa mestský charakter tohto územia.

Kľúčovou súčasťou nových plánov tvorí vytvorenie nového nástupu do priestoru v blízkosti križovatky Kazanskej ulice s Ulicou Svornosti a Slovnaftskou formou výškových (v tomto prípade 5, resp. 8 nadzemných podlaží) domov, prispôsobenie dopravnej infraštruktúry súčasným trendom v riešení dopravy (zmenšenie rezervy pre MÚK Ulice Svornosti so Slovnaftskou a Kazanskou) formou vytvorenia okružných križovatiek a preverenie možnosti vytvoriť z Kazanskej plnohodnotný bulvár. Podunajské Biskupice by tak získali oveľa atraktívnejšiu tvár. 

Materiál je možné pripomienkovať do 23. januára. Za vhodnú pripomienku považujeme zakomponovanie cyklistickej trasy do Kazanskej už priamo do územnoplánovacích podkladov, ktorá v súčasnosti chýba. Ak máte aj vy nejaké pripomienky, neváhajte využiť túto možnosť.


Plan and current look of Kazanská st.

Podunajské Biskupice is one of the smaller and more remote boroughs of Bratislava, however, also this area experienced a massive development in the recent years, what is primarily caused by the lower prices than in the central boroughs. The key area of the new development is Kazanská st., serving as the central axe and partially dividing Podunajské Biskupice from Vrakuňa district. From the beginning of this Century, the look of the street has been dramatically changed onto a city-like avenue. The local governement wants to enforce this feeling, thus the materials for the changes of the masterplan were published. These changes should support the forming city-like character of this area. Changes are available to comment until 23rd of January.


Plan and the current look of the area.
Nový kruhový objazd namiesto bežnej križovatky. New roundabout instead of regular crossroad.

Local area on Google Maps

Zdroj vizualizácii/Source of the visuals: Miestny úrad Podunajské Biskupice
Zdieľať na Google Plus
    Blogger komentár
    Facebook komentár

0 komentárov:

Zverejnenie komentára